නව බැංකු ගිණුම ගැන

 

බේරුම්කරණ ප්‍රදේශයෙන් ගෙවීමක් හේතුවෙන් අපගේ පෙර ගිණුම අත්හිටුවා ඇති බැවින් මෙතැන් සිට අපි පහත ගිණුම භාවිතා කරන්නෙමු:

බැංකුව CH චීන හෙබෙයි යූඩොංග් උප බැංකු ශාඛාව

බැංකු ලිපිනය: අංක 78 ජියාන්හුවා දකුණු වීදිය, ෂිජියාසුවාන් හෙබෙයි චීනය

ගිණුම් අංකය: 100480927210

ස්විෆ්ට්: BKCHCNBJ220

සමාගමේ නම: හෙබෙයි ජින්කු වෙළඳාම් සමාගම, LTD.

 

 

 


පශ්චාත් වේලාව: අගෝස්තු 01-2021