අඩු උෂ්ණත්වය -150 ~ -40 ° C

12345 ඊළඟ> >> පිටුව 1/5